Elenco storico dei Presidenti

Vito Boscia  1976 – 1978
Diego Eramo 1979 – 1987
Walter Ivone 1988 – 1996
Agostino Iacobellis 1997 – 2002
Maurizio Ronco 2002 – 2005
Mario De Pasquale 2005 – 2008
Agostino Iacobellis 2009 – 2011
Raffaella Losito 2012 – 2014
Agostino Iacobellis 2015 – 2021
Umberto Spinelli 2021 –